Šolska knjižnica je prostor, kjer se zbirajo, strokovno obdelujejo, hranijo in dajejo v uporabo informacije ter knjižnično gradivo, ki ga učenci in delavci šole potrebujejo pri pridobivanju, utrjevanju in širjenju znanja za redni pouk. Šolsko knjižnico vodi šolska knjižničarka in učiteljica Lojzka Ivanšek. Knjižnica  je za izposojo in vračanje gradiva odprta vsak dan po priloženem urniku. Ta je objavljen na spletnih straneh šole in obešen na vidnih mestih v šoli.

Vodenje šolske knjižnice obsega interno bibliotekarsko strokovno in pedagoško delo.

 

Interno strokovno delo

Šolska knjižničarka nabavlja knjižnično gradivo, ga vpiše v računalniški program, opremi z nalepkami, ga uredi, postavi na knjižne police in izposoja uporabnikom. Z ravnateljico in s sodelavci se posvetuje o nabavi knjižničnega gradiva, ki ga le-ti uporabljajo pri pouku in jih seznanja z novostmi v šolski knjižnici.

Pedagoško delo

Pri svojem pedagoškem delu svetuje učencem in pedagoškim delavcem pri uporabi knjižničnega in drugega gradiva. Učencem pomaga pri iskanju želenih informacij, ki jih  potrebujejo za seminarske naloge, pouk, domače branje, bralno značko, različna tekmovanja ali za branje med prostim časom.

Učence vzgaja za knjižnično dejavnost in jih spodbuja k bralni kulturi. Vključuje jih v šolske kulturne prireditve, z njimi pripravlja razstave in tematske kvize ter jih spodbuja za sodelovanje na različnih literarnih natečajih in pri izvedbi različnih kulturnih programov.

Za otroke vrtca in učence naše šole pripravlja pravljične ure in učne ure, ki se navezujejo na knjižnično informacijska znanja.

Sodeluje s Knjižnico Brežice in koordinira prireditve, ki jih Knjižnica Brežice pripravlja za učence osnovnih šol iz brežiške občine (gledališke predstave, kvizi, razstave, sodelovanje pri projektih …).

Postavitev knjižničnega gradiva

Šolska knjižnica deluje v prostorih šolske zgradbe, na površini 122 m2. Gradivo je v prostem pristopu, ločeno na leposlovje in strokovno literaturo. Leposlovje je razvrščeno po starostnih stopnjah otrok: za najmlajše (C),  za raziskovalce (P) in mladostnike (M). Posebej je razvrščeno tudi ljudsko slovstvo, pesništvo in strokovna literatura.

Strokovna literatura za učence in učitelje je razvrščena po sistemu UDK (univerzalne decimalne klasifikacije) po skupinah:

0 – splošno; 1 – psihologija; 2 – verstva; 3 – družboslovne vede; 5 – naravoslovje; 6 – uporabne vede; 7 – umetnost, šport;  8 – jezikoslovje, leposlovje; 9 – zgodovina, geografija.

Na novo pridobljeno gradivo se obdeluje v  programu Cobiss. V program Cobiss se vpisuje tudi  gradivo, ki se je vodilo v programu WinKnj.

Knjižnično gradivo se učencem in delavcem šole izposoja v programu Cobiss, nekaj pa se ga izposoja še v programu WinKnj.

Učbeniki iz učbeniškega sklada so del knjižničnega gradiva, vendar se vodijo ločeno od ostalih gradiv šolske knjižnice. Obdelujejo se in uporabnikom izposojajo v programu Cobiss.

Za potrebe učencev je v knjižnici na voljo tudi računalnik.

 

Vir:
– ilustracije (internet, clipart)

(Skupno 468 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost