OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 3. TRIADE

  • Šola v zadnji triadi ponuja izbirne predmete. Predmetnik zajema dva sklopa izbirnih predmetov: družboslovne in naravoslovno-tehnične. Glede na izvajanje pa loči triletne (lahko tudi krajše), enoletne (vezane na razred) in enoletne predmete.

  • V skladu s sedanjo zakonodajo učenec obvezno izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Predmetov, ki so enoletni in so jih učenci že obiskovali, si ponovno ne morejo izbrati.

  • Učenec si naj izbere predmet, ki ga zanima, upošteva naj svoje sposobnosti in bodočo poklicno usmerjenost. Pri izboru bomo skušali upoštevati njegovo prvo izbiro, če bo za premet, ki ga je izbral, dovolj prijav.

  • Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Svetujemo vam, da skupaj z otrokom dobro premislite in izberete predmet, pri katerem bo lahko, glede na svoje sposobnosti in interese, najbolj uspešen.

  • Ko se učenec odloči, da bo obiskoval določene izbirne predmete, mora biti obvezno prisoten pri pouku le-teh. Vsaka odsotnost bo zabeležena v dnevnik in jo je potrebno opravičiti z opravičilom.

  • Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le pri eni uri tedensko. Uveljavljanje glasbene šole označite na prijavnici za izbirne predmete. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo tudi potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujejo dokazilo o vpisu najkasneje do 15. septembra.

  • Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za posameznega učenca zabeleži v dnevnik in redovalnic oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.

  • V celotni zadnji triadi ponujamo v prvem izboru več izbirnih predmetov, od katerih jih bomo, glede na število učencev na naši šoli, lahko izvajali predvidoma 13. Izbrali bomo predmete, ki bodo prejeli največ prijav. Učenci morajo zato v prijavni list zapisati tudi nadomestne predmete, za primer, če se izbirni predmeti, za katerega so se najprej odločili, ne bi izvajal.

PUBLIKACIJA- predstavitev Obveznih izbirnih predmetov v šolskem letu 2022/2023

(Skupno 122 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost