PROJEKTI

 

POSKUS UVAJANJA TUJEGA JEZIKA V OBVEZNEM PROGRAMU IN        PREIZKUŠANJE KONCEPTA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA V OŠ

V šolskem letu 2018/2019 je bila šola vključena v poskus Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli. Šola se je prijavila na poskus, predstavila vsebino staršem in pridobila soglasje za uvedbo prvega tujega jezika kot obveznega v prvi razred in uvedbo drugega tujega jezika v sedmi razred. Za učence od 4. do 7. razreda pa se bo izvajal tuj jezik kot neobvezni predmet. V enaki obliki šola v poskusu sodeluje tudi v tem šolskem letu.

Potreba po spremembi razširjenega programa izhaja iz sodobnih strokovno-didaktičnih spoznanj, da poleg ukrepov na sistemski ravni program spremenimo tudi kakovostno. Namen razširjenega programa osnovne šole je spodbujati celostni razvoj učenca, prispevati h kakovosti uresničevanja ciljev osnovnošolskega izobraževanja s tem, da bogati in nadgrajuje obvezni program, omogoča večjo izbirnost, spodbuja in usmerja učenca k samoregulativnemu, vseživljenjskemu učenju in trajnostnemu razvoju ter aktivni participaciji v ožjem in širšem družbenem okolju. Razširjeni program osnovne šole predstavlja priložnost za sistematično spodbujanje nekaterih vidikov gibalnega, psiho-socialnega (čustveni, moralni, socialni) in spoznavnega razvoja, ki so pri rednem pouku manj poudarjeni. Poudarek bo na pridobivanju veščine učenje učenja za uspešno  samostojno  učenje, razvijanju  sodelovalne kulture za kakovostno sporazumevanje in  socialno opolnomočenje; razvijanju strpnosti, sprejemanju drugačnost (etično, spolno, versko) ter krepitvi zavedanja in spoštovanja pravic in odgovornosti; skrbi za redno gibanje in zdravje; razvijanju praktičnih življenjskih veščin. Za uresničevanje navedenih ciljev je potrebno upoštevati  individualne  zmožnosti učenca, njegove  potrebe, interese in potenciale, kot Razširjeni program opredeljuje delovna skupina za pripravo koncepta.  

Koncept razširjenega programa tako zajema področja, ki so po dosedanjih opredelitvah v Zakonu o OŠ (UL RS št. 12/1996, št. 81/2006, št.63/2013. in jih opredeljuje 20.čl ZoOŠ: podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov. Poskus, v katerem sodeluje šola, pa k temu konceptu dodaja še obvezen prvi tuj jezik v prvem razredu in obvezen drugi tuj jezik v sedmem razredu, s čimer soglašajo starši, ter zdrav življenjski slog, ki sedaj postaja sestavni del programa in je sistemiziran. Z vključitvijo postane obvezen, se pa ne ocenjuje. Drugi tuj jezik v sedmem razredu postane obvezen predmet, ki se v času poskusa oceni, če pa je učenec ocenjen negativno, se ocena ne vpiše v spričevalo. Tudi pozitivna ocena se učencem ne upošteva pri splošnem uspehu. Vsebinska opredelitev koncepta je opredeljena pri predstavitvi razširjenega programa.

Vodja projektne skupine: dr. Maja Matrić

PROJEKTI NA PODROČJU ANGLEŠČINE

ERASMUS+ KA210 (manjša partnerstva)

Vključeni bomo v Erasmus projekt z naslovom “Think green, go clean, survive”. Trajal bo od novembra 2023 do maja 2025. Sodelovali bodo učenci od 7. do 9. razreda. Nosilka projekta je šola iz Romunije (Scoala Gimnaziala Nr.1 Rosiori), šole partnerice so še iz Turčije (Bandirma Ortaokulu Mudurlugu) in Poljske (Zespol Edukacyjny W Kolczynie). Izvedli bomo 4 enotedenske mobilnosti: 19. 2. 2024 v Turčiji, 3. 6. 2023 v Sloveniji, 23. 9. 2024 v Romuniji in 18. 3. 2025 na Poljskem. Glavni cilj projekta je ozaveščanje učencev o globalnem segrevanju, podnebni krizi, naravnih katastrofah ter da je nujno iskati rešitve, zaščititi živalstvo in rastlinstvo in misliti na prihodnost sveta. Nameravamo izboljšati ogljični odtis (10 %), zmanjšati porabo elektrike, vode in plina doma in v šoli (3 %). Učenci bodo redno beležili in javno objavljali spremembe, vključili bomo vse učitelje na šoli, učence in njihove starše. Obiskali in preučili bomo nekatere obnovljive vire (sončne, vetrne, biogorivo) in naredili modele le-teh. Končni produkt bo dokumentarec/film, ki bo nastal s pomočjo vseh sodelujočih, izdelali bomo pa tudi več brošur in objavljali tudi na lokalni in državni ravni. Po koncu projekta bodo šolski predstavniki v šolske načrte vnesli učinkovito rabo energije, zaščito okolja in prilagoditve na podnebne spremembe. Želimo doseči dolgoletno sodelovanje in razumevanje različnih kultur Turčije, Poljske, Romunije in Slovenije.

Vodja projekta: Mojca Šterk

 

V sklopu pouka angleščine bodo učenci vključeni še v različne manjše mednarodne projekte. Šola je registrirana na uradnih straneh ESEP eTwinning (school-education.ec.europa.eu/en/etwinning -European School Education platform) in IEARN (iearn.schoology.com – International Education and Resource Network), portal za šole s celega sveta). Na začetku ali med šolskim letom se bomo prijavljali na različne projekte, risali, fotografirali, ustvarjali in si dopisovali z vrstniki iz različnih koncev sveta. Cilj projektov je spoznavanje in razumevanje drugih kultur vzporedno z utrjevanjem jezika. Projekti na šolski ravni pa zajemajo tudi sodelovanje z rojenimi govorci angleščine, ki bodo učence obiskali na šoli.

 

Mentorice: Mojca Šterk, Janja Leskovar, Ines Barbič

MREŽENJE ZA KAKOVOST in MREŽE UČEČIH SE ŠOL IN VRTCEV

Celostni pristop k dobremu počutju v vzgojno-izobraževalnem zavodu

V programu usposabljamo strokovne delavce šol in vrtcev za uvajanje nenehnih izboljšav, kar je eden od pristopov k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti.  Program pomembno prispeva tudi k profesionalnemu razvoju, saj se na delavnicah v šolah in vrtcih usposabljajo skupaj vsi strokovni delavci, preko mrež pa se povezujejo tudi z drugimi zavodi. Pomemben del usposabljanja v Mrežah učečih se šol in vrtcev namreč predstavljajo strokovne razprave med sodelavci, izmenjava znanja in izkušenj ter timsko reševanje skupnih problemov.

 

Koordinator: Jožica Kodrič Komatar 

 

ŠOLSKA SHEMA

V šolskem letu 2023/2024 smo ponovno vključeni v evropski projekt, imenovan ŠOLSKA SHEMA. Shema pomeni sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah ob finančni pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije pri spodbujanju uporabe svežega sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah. Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih, kar povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa. Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer je velik poudarek tudi na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih. Vsem učencem bo do konca šolskega leta najmanj 15-krat ponujen dodatni obrok lokalno pridelanega sadja in zelenjave.

 

Koordinator: Barbara Kramžar

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

V vrtcih in osnovnih šolah po Sloveniji se že tradicionalno vsak tretji petek v novembru odvija tradicionalni slovenski zajtrk. Otroci zajtrkujejo maslo, med, črni kruh, mleko in jabolka slovenskega izvora. Gre za projekt, s katerim želijo različne institucije izobraževati in ozaveščati šolajočo se mladino in širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru zdravih prehranjevalnih navad.

 

Koordinator: Barbara Kramžar

BRALNA MAVRICA

V šolskem letu 2023/2024 učenci 1.–3. razreda nadaljujemo s programom Bralna mavrica, s katerim v sodelovanju s Knjižnico Brežice otrokom približamo svet knjig ter jih spodbudimo k večji uporabi knjižnice.

ČAS TRAJANJA: 1. oktober 2023 – 30. april 2024 (zaključna prireditev maja 2024)

POTEK:

Če otrok še ni član knjižnice, to ob prvem obisku v knjižnici postane, in sicer z vpisom pri knjižničarju na centralnem pultu. Vpis je brezplačen. Otrok si ob vsakem obisku knjižnice izbere dve slikanici, in sicer:

 • eno slikanico po lastni izbiri (vsebino doma ilustrira) in
 • eno s seznama (pri knjižničarju dobi vprašanje, na katerega doma, ko prebere slikanico, odgovori).

Otrok ob prvem obisku prejme tudi izkaznico, v kateri zbira žige. Za osvojitev priznanja jih mora zbrati šest. Žig dobi vsakič, ko v knjižnico prinese risbico oziroma odgovor. Ko otrok zbere vseh 6 žigov, izpolnjeno izkaznico odda v knjižnici. Mavrična priznanja bodo podeljena na zaključni prireditvi (maj 2024). Ilustracije bodo v brežiški knjižnici celo šolsko leto razstavljali na oglasni deski na oddelku za mladino. Po dogovoru lahko otroci eno slikanico predstavijo svojim vrstnikom v vrtcu oziroma šoli (predstavitev ni pogoj za sodelovanje v programu).

Koordinator: Janja Leskovar

EKO PROJEKT V VRTCU IN OŠ CERKLJE OB KRKI

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo v vrtcu in šoli izvajali EKO projekt. EKO odbor sestavljajo: Katja Urbanč, Katarina Tomažič, Martina Maček, Renata Baznik, Mojca Šterk, Barbara Kramžar in Dušanka Filipič. Vse EKO vsebine, ki že potekajo v vrtcu in na šoli (zbiralne akcije, čistilne akcije, EKO kviz v povezavi s podjetjem Komunala Brežice itd.), bomo povezali med seboj.

Koordinator: Dušanka Filipič

 

 

Preventivni program »Brez nasilja nad vrstniki« (4., 5., 6. in 7. razred)

Program »Brez nasilja nad vrstniki« je NEON program, specializiran za obravnavo in preprečevanje nasilja nad vrstniki. Izhaja iz utemeljenih priporočil, ki temeljijo na raziskavah in številnih izkušnjah za učinkovito preventivo nasilja nad vrstniki.

Program si prizadeva mobilizirati šole za:

 • večanje zavedanja in razumevanja problematike nasilja nad vrstniki pri prepoznavanju različnih pojavnih oblik nasilja;
 • spodbujanje oblikovanja politik in praks za preprečevanje nasilja;
 • usposabljanje odraslih za ustrezne strategije intervencije;
 • izboljšanje komunikacije med učenci, izboljšanje veščin reševanja konfliktov in problemov ter drugih socialnih veščin.

Predstavlja celosten pristop k problemu. Vključuje delavnice za šolsko osebje, starše in učence. V delavnice za otroke so vključeni učenci vseh starostnih obdobij. Delo z otroki poteka s pomočjo vodene skupinske diskusije in igre vlog. Prilagojeno je starosti otrok. Poudarjajo se strategije, kot so asertivno vedenje, podpora vrstnikom ter spodbuda, da o nasilju spregovorijo zaupanja vrednim odraslim osebam. Obravnavajo se vloge nasilnežev, žrtev in prič nasilja. Promovira se ničelna toleranca do nasilja.

Program izhaja iz koncepta pravice vseh otrok, da so varni, močni in svobodni. Izvedli ga bomo v sodelovanju z Mednarodnim centrom za preprečevanje zlorabe (ICAP) iz New Jerseyja in ISA inštitutom, ki je pod okriljem Ministrstva za šolstvo in šport.

Mentorice programa: Mojca Šterk

Program zbiranja sredstev za šolski sklad

V šolskem letu 2023/2024 želimo bolj organizirano zastaviti potek zbiranja sredstev za šolski sklad, kamor želimo vključiti tako otroke vrtca kakor tudi učence šole. Poleg ustaljenih praks zbiranja sredstev (zbiranje starega papirja, donacije) želimo povečati sodelovanje s starši in našo lokalno skupnostjo ter na ta način prispevati k boljšemu povezovanju šole in okolice. V letošnjem šolskem letu želimo zbiralne akcije izvajati na mesečni ravno skozi različne dejavnosti: športne igre, avkcije slik, prodaja peciva, ipd.

Mentorici programa: Nataša Baznik, Katja Urbanč

POLICIST LEON SVETUJE

Preventivni projekt Policist Leon svetuje je namenjen učencem in učenkam 5. razreda. Izvaja ga vodja policijskega okoliša PP Brežice Vladimir Simič.

S projektom želimo otroke seznaniti o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih. Poleg tega želimo povečati prepoznavnost vodij policijskih okolišev in okrepiti partnersko sodelovanje med otroki, učitelji in starši ter policijo.

Koordinatorica: Ana Špiler

Mreža Unescu pridruženih šol (ASPnet)

Naša šola je 1. 9. 2023 postala kandidatka za polnopravno članstvo v ASPnet. Vključeni smo v Središče ASPnet za Posavje, Dolenjsko in Belo krajino. Vanje je vključenih 15 šol našega območja. Sedež središča je na OŠ Pišece, njegova vodja je ga. Tanja Plevnik. 

 

Temeljni cilj ASPnet je uveljaviti kulturo miru in nenasilja ter naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje ter skozi projekte otroke in mladino čim bolje pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta. 

Prednostne naloge za šolsko leto 2023/24 so uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja (agenda 2030), globalno državljanstvo, medkulturni dialog, enake možnosti za vse, staranje prebivalstva, podpiranje programov za razvoj učnih vsebin. Širjenje učnega prostora. Povezovanje in ne tekmovanje.

V okviru Mreže Unescu pridruženih šol se obravnavajo ŠTIRI UNESCO TEME

 • Svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju. 
 • Mir in človekove pravice. 
 • Izobraževanje. 
 • Medkulturni dialog. 

 

Mreži Unesco pridružena šola teži k uravnoteženemu razvijanju ŠTIRIH STEBROV IZOBRAŽEVANJA: 

 • Učiti se, da bi vedeli.
 • Učiti se, da bi znali delati.
 • Učiti se, da bi znali živeti skupaj. 
 • Učiti se biti.

 

Mreža temelji na medsebojnem sodelovanju šol, ki so združene okoli središča ter tudi širše. Šole v mreži se vključujejo v razne projekte in tabore drugih šol ter obeležujejo pomembnejše dneve.

Vodja projekta: Patricija Haler

 

Projekt Sobivanje

V sklopu projekta Sobivanje smo vključeni v projekte Zdravo živim, Prijateljstvo in Ti meni danes, jaz tebi jutri. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom izvajanja projektov za splošno dobro, vzgojo in izobraževanje na področju trajnostnega razvoja. Projekt Zdravo živim predstavlja in spodbuja zdrav način življenja. Projekt Ti meni danes, jaz tebi jutri izpostavlja pomen medgeneracijskega sodelovanja in je razdeljen na različne sklope: Prazniki (novo leto, velika noč, dan žena, materinski dan), Trajnostne vsebine (eko vsebine: onesnaževanje, e-vozila, dan Zemlje …) in ogled risank oz. (dokumentarnih) filmov s trajnostno vsebino. S projektom Spodbujamo prijateljstvo želimo spodbuditi socialni odnos. Otroke spodbujamo k pogovoru in dejanjem o prijateljstvu. Razvijamo čut za medsebojne odnose.

Koordinatorica projekta: Mihaela Slovenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno 1.026 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost