PROJEKTI

POSKUS UVAJANJA TUJEGA JEZIKA V OBVEZNEM PROGRAMU IN
PREIZKUŠANJE KONCEPTA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA V OŠ
V šolskem letu 2018/2019 je bila šola vključena v poskus Uvajanje tujega jezika v obveznem
programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli. Šola se je prijavila
na poskus, predstavila vsebino staršem in pridobila soglasje za uvedbo prvega tujega jezika
kot obveznega v prvi razred in uvedbo drugega tujega jezika v sedmi razred. Za učence od 4.
do 7. razreda pa se bo izvajal tuj jezik kot neobvezni predmet. V enaki obliki šola v poskusu
sodeluje tudi v tem šolskem letu.
Potreba po spremembi razširjenega programa izhaja iz sodobnih strokovno-didaktičnih
spoznanj, da poleg ukrepov na sistemski ravni program spremenimo tudi kakovostno. Namen
razširjenega programa osnovne šole je spodbujati celostni razvoj učenca, prispevati h
kakovosti uresničevanja ciljev osnovnošolskega izobraževanja s tem, da bogati in nadgrajuje
obvezni program, omogoča večjo izbirnost, spodbuja in usmerja učenca k
samoregulativnemu, vseživljenjskemu učenju in trajnostnemu razvoju ter aktivni participaciji v
ožjem in širšem družbenem okolju. Razširjeni program osnovne šole predstavlja priložnost za
sistematično spodbujanje nekaterih vidikov gibalnega, psiho-socialnega (čustveni, moralni,
socialni) in spoznavnega razvoja, ki so pri rednem pouku manj poudarjeni. Poudarek bo na
pridobivanju veščine učenje učenja za uspešno samostojno učenje, razvijanju sodelovalne
kulture za kakovostno sporazumevanje in socialno opolnomočenje; razvijanju strpnosti,
sprejemanju drugačnost (etično, spolno, versko) ter krepitvi zavedanja in spoštovanja pravic
in odgovornosti; skrbi za redno gibanje in zdravje; razvijanju praktičnih življenjskih veščin. Za
uresničevanje navedenih ciljev je potrebno upoštevati individualne zmožnosti učenca,
njegove potrebe, interese in potenciale, kot Razširjeni program opredeljuje delovna skupina
za pripravo koncepta.
Koncept razširjenega programa tako zajema področja, ki so po dosedanjih opredelitvah v
Zakonu o OŠ (UL RS št. 12/1996, št. 81/2006, št.63/2013. in jih opredeljuje 20.čl ZoOŠ:
podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in
pouk neobveznih izbirnih predmetov. Poskus, v katerem sodeluje šola, pa k temu konceptu
dodaja še obvezen prvi tuj jezik v prvem razredu in obvezen drugi tuj jezik v sedmem
razredu, s čimer soglašajo starši, ter zdrav življenjski slog, ki sedaj postaja sestavni del
programa in je sistemiziran. Z vključitvijo postane obvezen, se pa ne ocenjuje. Drugi tuj jezik

v sedmem razredu postane obvezen predmet, ki se v času poskusa oceni, če pa je učenec
ocenjen negativno, se ocena ne vpiše v spričevalo. Tudi pozitivna ocena se učencem ne
upošteva pri splošnem uspehu. Vsebinska opredelitev koncepta je opredeljena pri
predstavitvi razširjenega programa.
Vodja projektne skupine: Andreja Urbanč

 

PROJEKTI NA PODROČJU ANGLEŠČINE
V sklopu pouka angleščine bodo učenci vključeni v različne mednarodne projekte. Šola je
registrirana na uradnih straneh www.etwinning.net (prijavljenih preko 60.000 šol iz cele
Evrope) in www.iearn.org (International Education and Resource Network – največji
mednarodni portal za šole s celega sveta). Na začetku ali med šolskim letom se bomo
prijavljali na različne projekte, risali, fotografirali, ustvarjali in si dopisovali z vrstniki z različnih
koncev sveta. Cilj projektov je spoznavanje in razumevanje drugih kultur vzporedno z
utrjevanjem jezika. Projekti na šolski ravni pa zajemajo tudi sodelovanje z rojenimi govorci
angleščine, ki bodo učence obiskali na šoli.
Mentorice: Mojca Šterk, Janja Leskovar, Tadeja Božič, Andreja Petan Škof
7.3 MREŽENJE ZA KAKOVOST in MREŽE UČEČIH SE ŠOL IN VRTCEV
Celostni pristop k dobremu počutju v vzgojno-izobraževalnem zavodu
V programu usposabljamo strokovne delavce šol in vrtcev za uvajanje nenehnih izboljšav,
kar je eden od pristopov k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. Program pomembno
prispeva tudi k profesionalnemu razvoju, saj se na delavnicah v šolah in vrtcih usposabljajo
skupaj vsi strokovni delavci, preko mrež pa se povezujejo tudi z drugimi zavodi. Pomemben
del usposabljanja v Mrežah učečih se šol in vrtcev namreč predstavljajo strokovne razprave
med sodelavci, izmenjava znanja in izkušenj ter timsko reševanje skupnih problemov.

Koordinator: Jožica Kodrič Komatar 

PROJEKT KREPITEV KOMPETENC PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE
PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM OŠ
Ključni cilji projekta so:

1. razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela
podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem,
2. opolnomočenje šolajočih učencev v OŠ in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih
delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s
kompetenco podjetnosti.
Model je zasnovan tako, da bi z njim povezali obstoječo prakso in pobude, povezali
obstoječe modele in jih nadgradili v enoten model spodbujanja podjetnosti v OŠ. Zagotoviti
se želi čim več praktičnih izkušenj ter naučiti učence, kako pridobljeno znanje uporabiti oz.
kako delovati proaktivno in samoiniciativno. V projekt je vključenih 120 šol, od tega četrtina
razvojnih, kar smo tudi mi; javni zavodi, ki so v ustanovitvenih aktih zadolženi za
usposabljanje in delo s strokovnimi delavci in ravnatelji na ravni OŠ, Pedagoške fakultete,
Zbornice in neprofitni zavodi in javne raziskovalne organizacije.
Razvojne šole imajo nalogo sodelovanja pri razvoju modela spodbujanja kompetenc
podjetnosti in didaktičnih pristopov, model preizkušajo, spremljajo, evalvirajo in
implementirajo na ravni šole ter ga v drugi fazi skupaj z ostalimi partnerji prenašajo na
implementacijske šole.
Koordinator: Martina Maček

PROJEKT INOVATIVNA UČNA OKOLJA, ODPRTA ZA IKT,
INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1
Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT (skrajšano Inovativna Pedagogika 1:1) je
razvojno raziskovalni projekt, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport ter Evropskega socialnega sklada v sklopu 10. prednostne osi: »Znanje, spretnosti in
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost« in prednostne naložbe 10.1 »Izboljšanje
enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih,
neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc
delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in
potrjevanjem pridobljenih kompetenc«
V projekt je vključenih 75 VIZ, med katerimi je 18 razvojnih, ostali pa so implementacijski.
Poleg tega so v projekt vključeni še Univerza v Mariboru (Pedagoška fakulteta ter Fakulteta
za naravoslovje in matematiko), Zavod RS za šolstvo ter Pedagoški inštitut.
Namen projekta je premišljena in celovita uporaba orodij, storitev in prenosnih naprav v
razredu, kar že samo po sebi opozarja na izziv preseganja pasivne rabe IKT v šolah.
Usmerjeno usposabljanje učiteljev v povezavi z izmenjavo dobrih praks, ki s smotrno rabo
IKT podpirajo sodelovalno delo, dostop do izobraževalnih virov, spremljanje napredka in

vrednotenje miselnih procesov na zahtevnejših taksonomskih stopnjah lahko učiteljem
predstavi različne možnosti ustvarjanja učnih priložnosti ter spodbudi k uporabi sodobnih
didaktičnih pristopov, kot so problemsko učenje, avtentične naloge, projektno učenje in
mnoge druge. Vsi v izobraževanje vključeni deležniki se pri tem zavedamo, da uporaba
sodobnih e-storitev in e-vsebin sama po sebi še ne pomeni spremembe in uvajanja
inovativnih metod poučevanja in učenja, lahko pa ga močno spodbuja in podpira, če so e-
storitve in e-vsebine uporabljene tako, da v ustrezno pripravljenih prožnih učnih okoljih
omogočajo aktivno vlogo učencev.
Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT, v katerega je vključen tudi naš vzgojno-
izobraževalni zavod, nam omogoča uvajanje prožnih oblik učenja preko najrazličnejših
aktivnosti, ki potekajo v sklopu samega projekta in posledično na našem VIZ-u. V okviru
didaktičnega dela razvijamo splošne kompetence pri učencih in učiteljih. Za dosego tega cilja
preskušamo sodobne didaktične pristope ter se v kolektivu redno strokovno usposabljamo.
Delo v kolektivu bo organizirano tako, da zagotavljamo čas in prostor za redne pedagoške
diskusije, sodelovalno delo učitelja, vzajemno učenje in kolegialne hospitacije. Tega ni moč
organizirati brez fleksibilnih organizacijskih oblik organizacije vzgojno-izobraževalnega dela
na šoli.
Implementacijo inovativne pedagogike 1:1 bomo udejanjili s premišljeno uporabo IKT, pri
kateri ustvarjeni učni scenariji poudarjajo, kako lahko naprave uporabljamo v podporo
mnogim različnim učnim strategijam, razvijanju kompetenc, uvajanju elementov formativnega
spremljanja ter učenju v času in prostoru, razširjenem izven učilnic.
Trajnostni vidik uvajanja strategije prožnih oblik učenja zagotavljamo z načrtom diseminacije,
v okviru katerega prožne oblike učenja iz inovativnega oddelka prenašamo po vertikali in
horizontali v vsakodnevno delo šole.
Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti šolski
razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev celovitega
podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter e-skupnostmi. Le tako bomo
lahko udejanjili inovativna učna okolja, v katerih bodo učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v
vseh fazah učno-vzgojnega procesa od načrtovanja od vrstniškega vrednotenja.
Koordinator: Janja Leskovar

ŠOLSKA SHEMA
V šolskem letu 2022/2023 smo ponovno vključeni v evropski projekt, imenovan ŠOLSKA
SHEMA. Shema pomeni sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah ob finančni pomoči

Evropske skupnosti in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja in
zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah. Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja
porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri
otrocih, kar povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa. Evropska unija je državam
članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in
zelenjave učencem, pri čemer je velik poudarek tudi na izobraževalnih in promocijskih
aktivnostih. Vsem učencem bo do konca šolskega leta najmanj 15-krat ponujen dodatni
obrok lokalno pridelanega sadja in zelenjave.
Koordinator: Martina Maček

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
V vrtcih in osnovnih šolah po Sloveniji se že tradicionalno vsak tretji petek v novembru odvija
tradicionalni slovenski zajtrk. Otroci zajtrkujejo maslo, med, črni kruh, mleko in jabolka
slovenskega izvora. Gre za projekt, s katerim želijo različne institucije izobraževati in
ozaveščati šolajočo se mladino in širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru zdravih
prehranjevalnih navad.
Koordinator: Martina Maček

BRALNA MAVRICA
V šolskem letu 2022/2023 učenci 1.–3. razreda nadaljujemo s programom Bralna mavrica, s
katerim v sodelovanju s Knjižnico Brežice otrokom približamo svet knjig ter jih spodbudimo k
večji uporabi knjižnice.
ČAS TRAJANJA: 1. oktober 2022 – 30. april 2023 (zaključna prireditev maja 2023)
POTEK:
Če otrok še ni član knjižnice, to ob prvem obisku v knjižnici postane, in sicer z vpisom pri
knjižničarju na centralnem pultu. Vpis je brezplačen. Otrok si ob vsakem obisku knjižnice
izbere dve slikanici, in sicer:
● eno slikanico po lastni izbiri (vsebino doma ilustrira) in
● eno s seznama (pri knjižničarju dobi vprašanje, na katerega doma, ko prebere
slikanico, odgovori).
Otrok ob prvem obisku prejme tudi izkaznico, v kateri zbira žige. Za osvojitev priznanja jih
mora zbrati šest. Žig dobi vsakič, ko v knjižnico prinese risbico oziroma odgovor. Ko otrok
zbere vseh 6 žigov, izpolnjeno izkaznico odda v knjižnici. Mavrična priznanja bodo podeljena

na zaključni prireditvi (maj 2023). Ilustracije bodo v brežiški knjižnici celo šolsko leto
razstavljali na oglasni deski na oddelku za mladino. Po dogovoru lahko otroci eno slikanico
predstavijo svojim vrstnikom v vrtcu oziroma šoli (predstavitev ni pogoj za sodelovanje v
programu).
Koordinator: Janja Leskovar

EKO PROJEKT V VRTCU IN OŠ CERKLJE OB KRKI
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo v vrtcu in šoli izvajali EKO projekt. EKO odbor
sestavljajo: Katja Urbanč, Katarina Tomažič, Martina Maček, Renata Baznik, Mojca Šterk in
Dušanka Filipič. Vse EKO vsebine, ki že potekajo v vrtcu in na šoli (zbiralne akcije, čistilne
akcije, EKO kviz v povezavi s podjetjem Komunala Brežice itd.), bomo povezali med seboj.
Koordinator: Dušanka Filipič

NEON PROGRAM
A) program preventive ZLORABE OTROK (2. in 3. razred)
NEON program za preventivo zlorabe otrok je program primarne preventive. Njegov osnovni
cilj je opremiti otroke z informacijami in veščinami, da bi se znali sami zaščititi v zanje
ogrožajočih situacijah nasilja ali zlorabe. Dejstva o zlorabi otrok (pojavnost, nizka stopnja
razkritja primerov, travmatičnost zlorabe za otroka – žrtev zlorabe, dostopnost strokovne
terapevtske pomoči za žrtve …) jasno kažejo na potrebo in nujnost, da otroke vnaprej
seznanimo in okrepimo s potrebnim znanjem in veščinami samozaščitnega ravnanja in na ta
način skušamo preprečiti, da bi postali žrtve nasilja, zlorabe.
NEON predstavlja trosmerni pristop k preventivi zlorabe otrok. Poleg delavnice za otroke
obsega predstavitev za osebje (šole, vrtca in starše v 2. razredu), ki ju bomo izvedli v
šolskem letu 2022/2023.
Mentorice: Janja Leskovar, Jasmina Vučič
B) preventivni program »Brez nasilja nad vrstniki« (4., 5., 6. in 7. razred)

Program »Brez nasilja nad vrstniki« je NEON program, specializiran za obravnavo in
preprečevanje nasilja nad vrstniki. Izhaja iz utemeljenih priporočil, ki temeljijo na raziskavah
in številnih izkušnjah za učinkovito preventivo nasilja nad vrstniki.
Program si prizadeva mobilizirati šole za:
● večanje zavedanja in razumevanja problematike nasilja nad vrstniki pri prepoznavanju
različnih pojavnih oblik nasilja;
● spodbujanje oblikovanja politik in praks za preprečevanje nasilja;
● usposabljanje odraslih za ustrezne strategije intervencije;
●izboljšanje komunikacije med učenci, izboljšanje veščin reševanja konfliktov in problemov
ter drugih socialnih veščin.
Predstavlja celosten pristop k problemu. Vključuje delavnice za šolsko osebje, starše in
učence. V delavnice za otroke so vključeni učenci vseh starostnih obdobij. Delo z otroki
poteka s pomočjo vodene skupinske diskusije in igre vlog. Prilagojeno je starosti otrok.
Poudarjajo se strategije, kot so asertivno vedenje, podpora vrstnikom ter spodbuda, da o
nasilju spregovorijo zaupanja vrednim odraslim osebam. Obravnavajo se vloge nasilnežev,
žrtev in prič nasilja. Promovira se ničelna toleranca do nasilja.
Program izhaja iz koncepta pravice vseh otrok, da so varni, močni in svobodni. Izvedli ga
bomo v sodelovanju z Mednarodnim centrom za preprečevanje zlorabe (ICAP) iz New
Jerseyja in ISA inštitutom, ki je pod okriljem Ministrstva za šolstvo in šport.
Mentorice programa: Mojca Šterk, Meta Habinc

Program zbiranja sredstev za šolski sklad
V šolskem letu 2022/2023 želimo bolj organizirano zastaviti potek zbiranja sredstev za šolski
sklad, kamor želimo vključiti tako otroke vrtca kakor tudi učence šole. Poleg ustaljenih praks
zbiranja sredstev (zbiranje starega papirja, donacije) želimo povečati sodelovanje s starši in
našo lokalno skupnostjo ter na ta način prispevati k boljšemu povezovanju šole in okolice. V
letošnjem šolskem letu želimo zbiralne akcije izvajati na mesečni ravno skozi različne
dejavnosti: športne igre, avkcije slik, prodaja peciva, ipd.
Mentorici programa: Nataša Baznik, Katarina Tomažič

POLICIST LEON SVETUJE
Preventivni projekt Policist Leon svetuje je namenjen učencem in učenkam 5. razreda. Izvaja
ga vodja policijskega okoliša PP Brežice Vladimir Simič.
S projektom želimo otroke seznaniti o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem
življenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter
spoštovanju pravil na različnih področjih. Poleg tega želimo povečati prepoznavnost vodij
policijskih okolišev in okrepiti partnersko sodelovanje med otroki, učitelji in starši ter policijo.
Koordinatorica: Lidija Vinkler in razredniki 5. razreda

(Skupno 8 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost