OBVEZNI PREDMETNIK

DIFERENCIACIJA IN NIVOJSKI POUK

Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija).

V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira kot nivojski pouk ali kot heterogene skupine (fleksibilna diferenciacija).

V 8. in 9. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku pouk lahko organizira:

– z razporeditvijo učencev v učne skupine,

– s hkratnim poučevanjem dveh učiteljev,

– kot nivojski pouk,

– kot kombinacija oblik diferenciacije iz prejšnjih alinej tega odstavka.

V letošnjem šolskem letu se bo izvajalo v 7., 8. in 9. razredu  hkratno poučevanje dveh učiteljev v oddelku pri slovenščini matematiki in angleščini

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše odsotnosti ali iz kakršnegakoli drugega razloga težave z razumevanjem snovi. Če otrok ne obiskuje dopolnilnega pouka in se starši s tem strinjajo, morajo podpisati izjavo.

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki želijo svoje znanje izpopolniti in se seznaniti z izbrano snovjo na višji in zahtevnejši ravni ter se pripraviti na tekmovanja. Poteka pred ali po pouku.

Tedensko lahko izvajamo 13 ur.

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ

Učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učitelji nudimo individualno ali skupinsko učno pomoč (6,5 ur) ter dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami. Nadarjeni učenci delajo po individualnih programih, v okviru individualne in skupinske pomoči ter dodatnega programa za te učence.

DODATNA STROKOVNA POMOČ (DSP)

Je namenjena učencem, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč in individualni pristop strokovnega delavca. Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami usmerja otroke v program vzgoje in izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki delajo po individualiziranem programu. Izvajalci DSP so usposobljeni učitelji ter specialni pedagogi, socialni pedagogi, pedagogi in psihologi. Svetovalno storitev pa izvaja celotna strokovna komisija.

PROGRAM ZA DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Zakon v osnovni šoli v 11. členu opredeljuje nadarjene učence kot otroke s posebnimi potrebami, za katere mora šola poskrbeti z dodatnimi oblikami dela v okviru pouka in izven njega. Šola jim mora omogočiti vključitev v oblike dodatnega pouka, individualne in skupinske pomoči ter nadstandardnega programa šole.

Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v 9-letni OŠ, ki ga je sprejel Strokovni svet za splošno izobraževanje, opredeljuje:

 • nadarjene učence;
 • značilnosti nadarjenih učencev;
 • izhodišča za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci;
 • odkrivanje nadarjenih učencev;
 • delo z nadarjenimi učenci.
 1. stopnja: Odkrivanje nadarjenih učencev

Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevni opravilo, v katerem sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba, starši in po potrebi zunanji strokovnjaki. Prvi korak je evidentiranje potencialno nadarjenih učencev. Ta poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov, kot so:

 • učni uspeh /odličen/
 • izjemni dosežki na likovnem, glasbenem, tehničnem in športnem področju
 • učiteljevo mnenje
 • tekmovanja /udeležba na regijskih in državnih tekmovanj/
 • hobiji/ trajnejše aktivnosti, kjer dosega nadpovprečne rezultate/
 • mnenje šolske svetovalne službe

Učenci, ki zadovoljujejo vsaj enega od naštetih kriterijev, so izbrani v skupino evidentiranih učencev. S tem seznanimo starše in z njihovim soglasjem se lahko proces nadaljuje.

 1. stopnja: Identifikacija nadarjenih učencev

Identifikacija nadarjenih učencev poteka s pomočjo ocenjevalne lestvice učiteljev, ki otroka poučujejo, testa sposobnosti in testa ustvarjalnosti. Kot nadarjeni oziroma talentirani so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat.

 1. stopnja: Seznanitev in mnenje staršev

Šolska svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, v kolikor je bil njihov otrok prepoznan kot nadarjen učenec ter pridobi mnenje staršev o otroku. Učiteljski zbor skupaj s starši izdela individualizirani program, kjer se opredli individualni načrt dela z učencem.

Delo z nadarjenimi učeni obsega različne oblike:

1.triada:

notranja diferenciacija, individualne zadolžitve učencev, individualiziran pouk, posebne domače zadolžitve, dnevi dejavnosti, interesne dejavnosti, hitrejše napredovanje, dodatni pouk

2.triada:

notranja diferenciacija, fleksibilna diferenciacija, dodatni pouk, individualizirani progami, obogatitveni programi (sobotne šole), kulturne sekcije, dnevi dejavnosti, raziskovalni tabori, priprava za udeležbo na tekmovanjih, programi za razvijanje socialnih spretnosti, programi za osebni in socialni razvoj, hitrejše napredovanje, osebno svetovanje

3.triada:

notranja diferenciacija, fleksibilna diferenciacija, dodatni pouk, individualizirani progami, obogatitveni programi (sobotne šole), kulturne sekcije, dnevi dejavnosti, raziskovalni tabori, priprava za udeležbo na tekmovanjih, programi za razvijanje socialnih spretnosti, programi za osebni in socialni razvoj, hitrejše napredovanje, osebno svetovanje, svetovanje pri izbiri poklica, seminarske naloge, raziskovalne naloge.

Delo z nadarjenimi učenci je odgovorna naloga vseh, ki smo v stiku z njimi, tako staršev kot učiteljev. Koordinator za delo z nadarjenimi učenci je šolska svetovalna delavka Andreja Ninković in vodje aktivov.

UČNA POMOČ ZA OTROKE IZ NESPODBUDNEGA OKOLJA (ROMSKI UČENCI)

Romski učenci imajo težave na različnih področjih. Pri vstopu v šolo imajo precej težav pri izražanju v slovenskem jeziku. Nova spoznanja osvajajo preko njim tujega jezika, in zato dosežki niso skladni z njihovimi intelektualnimi sposobnostmi. V letošnjem šolskem letu bodo učitelji izvajali individualno kakor tudi skupinsko pomoč Romskim učencem v oziroma izven pouka.

Da se bodo Romski učenci lažje socializirali pa bo preko javnih del zaposlena še oseba iz Romskega naselja, ki jih bo spremljala na poti v šolo in domov, na kosilu, občasno pa tudi v oddelkih zaradi lažjega sporazumevanja med učiteljem in učencem.

OBVEZNI PREDMETNIK ZA PRVO TRIADO

RAZRED: 1.a/1.b 2.a/2.b 3.a
PREDMET: št. PU T L T L T L
SLOVENŠČINA 6 210 7 245 7 245
MATEMATIKA 4 140 4 140 5 175
SPOZN. OKOLJA 3 105 3 105 3 105
LIKOVNA UMETNOST 2 70 2 70 2 70
GLASBENA UMETNOST 2 70 2 70 2 70
ŠPORT 3 105 3 105 3 105
DOP. P., DOD. P. 1 35 1 35 1 35

Legenda: T = tedensko         L  = letno

V prvem razredu se načine ocenjevanja prilagodi otroku in pisni preizkusi znanja niso obvezni. Prav tako ni predpisana dolžina ure. Skupaj z razredno učiteljico pouk usmerja tudi druga strokovna delavka.

Dnevi dejavnosti  Št. dni    Št. dni    Št. dni
KULTURNI DNEVI 4 4 4
NARAVOSL. DNEVI 3 3 3
TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5

OBVEZNI PREDMETNIK ZA DRUGO TRIADO

RAZRED: 4.a/4.b 5.a 6.a/6.b
PREDMET: št. PU T L T L T L
SLOVENŠČINA 5 175 5 175 5 175
MATEMATIKA 5 175 4 140 4 140
ANGLEŠČINA 2 70 3 70 4 140
DRUŽBA 2 70 3 105 0 0
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 3 105 3 105 0 0
GEOGRAFIJA 0 0 0 0 1 35
ZGODOVINA 0 0 0 0 1 35
TEHNIKA IN TEHNOLOGOJA 0 0 0 0 2 70
NARAVOSLOVJE 0 0 0 0 2 70
GOSPODINJSTVO 0 0 1 35 1,5 52.5
LIKOVNA UMETNOST 2 70 2 70 1 35
GLASBENA UMETNOST 1,5 52,5 1,5 52,5 1 35
ŠPORT 3 105 3 105 3 105
DOP. P., DOD. P. 1 35 1 35 1 35

Legenda: T = tedensko         L  = letno

Dnevi dejavnosti Št. dni Št. dni Št. dni
KULTURNI DNEVI 3 3 3
NARAVOSL. DNEVI 3 3 3
TEHNIŠKI DNEVI 4 4 4
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5

OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Izbirni predmeti so nov način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Poleg pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja šola tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki se bo  v šolskem letu 2015/2016 izvajal za učence 4., 5. in 7. razreda.

Spomladi naredimo izbor. Učencem in staršem je v pomoč brošura s predstavitvijo posameznih izbirnih predmetov, načinom izbire in drugimi posebnostmi.

V tem šolskem letu izvajamo naslednje obvezne  izbirne predmete:

UČITELJ PREDMET TED. LET.
URŠKA JEKLER LIKOVNO SNOVANJE 2 (LS2) 1 35
URŠKA JEKLER LIKOVNO SNOVANJE 3 (LS3) 1 35
METKA KROŠELJ MOLAN RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL (UBE) 1 35
TANJA LEKIĆ ŠPORT ZA SPROSTITEV – NAMIZNI TENIS, POHODNIŠTVO (ŠZS) 1 35
TANJA LEKIĆ ŠPORT ZA ZDRAVJE – NOGOMET- (ŠZZ) 1 35
TANJA LEKIĆ IZBRANI ŠPORT- TENIS- (IZŠ) 1 35
TANJA LEKIĆ IZBRANI ŠPORT- ODBOJKA (IZŠ) 1 35
ALOJZ BLAŽIČ OBDELAVA GRADIV- KOVINE (OBK) 1 35
ALOJZ BLAŽIČ OBDELAVA GRADIV- UMETNE MASE (OBU) 1 35

V tem šolskem letu izvajamo naslednji neobvezni  izbirni predmet:

UČITELJ PREDMET TED. LET.
IRENA RIMC VOGLAR NEMŠČINA – v 4. in 5. razredu 2 70
IRENA RIMC VOGLAR NEMŠČINA – v 7. razredu 2 70

OBVEZNI PREDMETNIK ZA TRETJO TRIADO

RAZRED: 7.a 8.a 9.a
PREDMET: št. PU T L T L T L
SLOVENŠČINA 4 140 3,5 122,5 4,5 144
ANGLEŠČINA 4 140 3 105 3 96
NEMŠČINA 2 70 2 70 2 75
LIKOV. VZGOJA 1 35 1 35 1 32
GLASB. VZGOJA 1 35 1 35 1 32
GEOGRAFIJA 2 70 1,5 52,5 2 64
ZGODOVINA 2 70 2 70 2 64
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 1 35 1 35    
BIOLOGIJA     1,5 52,5 2 64
NARAVOSLOVJE 3 105        
KEMIJA     2 70 2 64
FIZIKA     2 70 2 64
MATEMATIKA 4 140 4 140 4 128
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 1 35 1 35    
ŠPORT 2 70 2 70 2 64
DOP. P., DOD. P. 1 35 1 35 1 32

Legenda: T = tedensko         L  = letno

Dnevi dejavnosti Št. dni Št. dni Št. dni
KULTURNI DNEVI 3 3 3
NARAVOSL. DNEVI 3 3 3
TEHNIŠKI DNEVI 4 4 4
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5
DKD

(Skupno 154 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost