KNJIŽNICA

Knjižnica je zakladnica,
katere vrata so vedno odprta
vsem, ki so željni znanja.
KNJIŽNIČNI RED

Članstvo in izkaznica

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi drugi. Članarine ni.

Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice knjižnično izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo.

Čas odprtosti

Knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak dan (po priloženem urniku).

V tem času si lahko učenci izposodijo knjige, iščejo različne informacije po strokovnih knjigah, leksikonih in enciklopedijah, preko spletnih strani ali drugih virov. Pri iskanju različnih informacij jim pomaga tudi knjižničarka. Ko učenci dobijo želene knjige oziroma informacije, se napotijo v varstvo, kjer počakajo na avtobus oziroma odidejo peš domov.

Prekomerno zadrževanje v knjižnici ni dovoljeno.
Izposoja knjižničnega gradiva, izposojevalni roki

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali jih uporabljajo v knjižnici.

Izposojevalni roki:

Knjige(strokovne in leposlovne) 14 dni

Knjige je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni ali več, če niso rezervirane za drugega uporabnika.

Knjige za domače branje ali bralno značko si smejo učenci sposoditi največ za 4 tedne. Če v tem času ne vrnejo knjig, se jim obračuna zamudnina, poravnajo pa jo s položnico za šolsko prehrano. Zamudnina se obračuna na predlog knjižničarke in ravnateljice, v znesku 0,10 evrov na dan za vsako knjigo. Znesek zamudnine je bil potrjen na seji Sveta zavoda.

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) in serijske publikacije (časniki, časopisi) si lahko uporabniki izposodijo le za krajši čas.

Učenci in učitelji si lahko gradivo izposojajo od začetka do konca šolskega leta. Učitelji lahko gradiva, ki jih uporabljajo za svoj študij in pripravo na pouk, obdržijo tudi med počitnicami. Učenci 9. razredov morajo vrniti izposojeno gradivo do 10. junija, ostali učenci pa do 20. junija.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Odnos do knjižničnega gradiva

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

Obnašanje v prostorih knjižnice

Kdor bere knjige tako, kot prisluhne prijatelju,

se mu bodo odprle in bodo postale njegove.

Kar bere, bo ostalo pri njem

in ga bo razveseljevalo in tolažilo,

kot znajo samo prijatelji.

(Herman Hesse)

V knjižnici veljajo naslednja pravila:

 1. Učenec vstopa v knjižnico v copatih.
  2. V knjižnici se lahko tudi uči in piše domačo nalogo.
  3. Knjižničarki predloži člansko izkaznico in gradivo, ki ga vrača, šele nato izbira novo gradivo.
  4. Izbrano gradivo pokaže knjižničarki, da ga vpiše v računalnik, nato lahko zapusti prostor.
  5. V ta prostor ne sme prinašati hrane in pijače.
  6. Torbo pušča na določenem prostoru, ki ga določi knjižničarka.
  7. Dokler se zadržuje v knjižnici, ne kriči, se ne preriva in skrbno ravna s knjigami.
  8. Računalnik lahko uporablja le v dogovoru s knjižničarko.
  9. Uporablja lahko le dogovorjene in preverjene programe (v dogovoru z učiteljem, pri katerem učenec dela seminarsko nalogo).
  10. Osebnih datotek ne sme shranjevati na računalnik.
  11. Kršenje pravil (sporne spletne strani, nakupovanje preko spleta, vnašanje osebnih podatkov in drugo) se kaznuje s prepovedjo uporabe računalnika.
  12. Izposojeno gradivo mora vrniti do dogovorjenega roka.
  13. Novega gradiva si ne more izposoditi, dokler predhodnega ne vrne.
  14. Poškodovano in izgubljeno gradivo mora nadomestiti z novim, enakovrednim.
  15. Knjige, ki si jih ni izposodil, vrne na mesto, kjer jih je vzel.

Uporaba računalnikov in tiskalnikov

Učenci lahko uporabljajo računalnik za iskanje gradiva po računalniškem katalogu šolske knjižnice, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij preko interneta.

Računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca.

Uporaba računalnika je omejena na 10 minut. Kadar je računalnik prost, lahko učenci uporabljajo računalnik tudi dlje časa.

Prepovedana je uporaba igric, obiskovanje spornih strani na internetu (neprimerne vsebine), vnašanje osebnih podatkov in nakupovanje.

Pri računalnikih ni dovoljeno:

–      brisanje nameščenih programov,

–      nameščanje novih programov,

–      uničevanje pripadajoče strojne opreme.

Šolska knjižnica 

Šolska knjižnica je prostor, kjer se zbirajo, strokovno obdelujejo, hranijo in dajejo v uporabo informacije ter knjižnično gradivo, ki ga učenci in delavci šole potrebujejo pri pridobivanju, utrjevanju in širjenju znanja za redni pouk. Šolsko knjižnico vodi šolska knjižničarka in učiteljica Lojzka Ivanšek, ki knjižnično dejavnost dopolnjuje za polovičen delovni čas, zato je knjižnica za izposojo in vračanje gradiva odprta vsak dan po priloženem urniku. Ta je objavljen na spletnih straneh šole in obešen na vidnih mestih v šoli.

Vodenje šolske knjižnice obsega interno bibliotekarsko strokovno in pedagoško delo.

Interno strokovno delo

Šolska knjižničarka nabavlja knjižnično gradivo, ga vpiše v računalniški program, opremi z nalepkami, ga uredi, postavi na knjižne police in izposoja uporabnikom. Z ravnateljico in s sodelavci se posvetuje o nabavi knjižničnega gradiva, ki ga le-ti uporabljajo pri pouku in jih seznanja z novostmi v šolski knjižnici.

Pedagoško delo

Pri svojem pedagoškem delu svetuje učencem in pedagoškim delavcem pri uporabi knjižničnega in drugega gradiva. Učencem pomaga pri iskanju želenih informacij, ki jih  potrebujejo za seminarske naloge, pouk, domače branje, bralno značko, različna tekmovanja ali za branje med prostim časom.

Vodi knjižnični krožek. Učence vzgaja za knjižnično dejavnost in jih spodbuja k bralni kulturi. Vključuje jih v šolske kulturne prireditve, z njimi pripravlja razstave in tematske kvize ter jih spodbuja za sodelovanje na različnih literarnih natečajih in pri izvedbi različnih kulturnih programov.

Za otroke vrtca in učence naše šole pripravlja pravljične ure in učne ure, ki se navezujejo na knjižnično informacijska znanja.

Sodeluje s Knjižnico Brežice in koordinira prireditve, ki jih Knjižnica Brežice pripravlja za učence osnovnih šol iz brežiške občine (gledališke predstave, kvizi, razstave, sodelovanje pri projektih …).

(Skupno 68 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost